Toggle navigation

#mobilphotografy973 POSTS

Post Content
#قرار نیست من طوری زندگی کنم که دنیا دوست داره
خب طبعا قرار هم نیست دنیا همونجوری بچرخه که من دوست دارم

این به اون در.. خیالی نیست :) "جروم دیوید سالینچر" :) #ir_photographers_club
کودک نیستیم
اما کودک درونمان هنوز زنده است

هنوز میپرد

از موانع زندگی

هنوز شیطنت میکند

هنوز آنش میسوزانیم

هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم

و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم ******* کودک درونم..بازیگوش من.. بیدار باش همیشه

بیدار باش تا سادگی بیدار باشد، تا مهربانی بی بهانه بیدار باشد... تا شادمانه کودمانه زندگانی ... :)
#iran_aks_mobile#mobilphotografy#myart

Hashtags found on this page