Toggle navigation

#dongdong90,846 POSTS

Post Content
User Image onlyhyunn Posted: Feb 18, 2018 10:28 AM (UTC)

sh_9513
31
0 Normal
#金雪炫 INS更新
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

언니가 사진은잘찍었어요!!
專業攝影師—金雪炫🙈❤️
有興趣加入我地個wts grp吹下水就快啲去bio條link度啦🙆🏻♥️
轉載請註明:onlyhyunn
#雪炫#onlyhyunn#aoa#aceofangels#kimseolhyun#elvis#hkelvis#jimin#seolhyun#chanmi#yuna#dongdong#mina#choa#설현#김설현#kpop#에이오에이
@sh_9513
Twitter: onlyhyunn
Askfm:onlyhyunn
Facebook:onlyhyunn
Sarahah:onlyhyunn
User Image onlyhyunn Posted: Feb 18, 2018 9:24 AM (UTC)

sh_9513
121
2 Normal
#金雪炫 151206新聞圖
這腿也太幼了吧!😭😭❤️❤️

有興趣加入我地個wts grp吹下水就快啲去bio條link度啦🙆🏻♥️
轉載請註明:onlyhyunn
#雪炫#onlyhyunn#aoa#aceofangels#kimseolhyun#elvis#hkelvis#jimin#seolhyun#chanmi#yuna#dongdong#mina#choa#설현#김설현#kpop#에이오에이
@sh_9513
Twitter: onlyhyunn
Askfm:onlyhyunn
Facebook:onlyhyunn
Sarahah:onlyhyunn
User Image hedongdong_ Posted: Feb 18, 2018 8:43 AM (UTC)

60
1 Normal
User Image withpooh2 Posted: Feb 18, 2018 8:04 AM (UTC)

1
1 Normal
B.i only has a sister in his eyes. ☺️💕
@shxxbi131
User Image withpooh2 Posted: Feb 18, 2018 7:55 AM (UTC)

1
1 Normal
User Image withpooh2 Posted: Feb 18, 2018 7:50 AM (UTC)

0 1 Normal
The words Bobby said, I melted❤️🔥
@bobbyindaeyo
User Image onlyhyunn Posted: Feb 18, 2018 6:57 AM (UTC)

sh_9513
171
0 Normal
#金雪炫 151231飯拍

好好睇啊😭😭😭❤️❤️❤️
Cr to logo
有興趣加入我地個wts grp吹下水就快啲去bio條link度啦🙆🏻♥️
轉載請註明:onlyhyunn
#雪炫#onlyhyunn#aoa#aceofangels#kimseolhyun#elvis#hkelvis#jimin#seolhyun#chanmi#yuna#dongdong#mina#choa#설현#김설현#kpop#에이오에이
@sh_9513
Twitter: onlyhyunn
Askfm:onlyhyunn
Facebook:onlyhyunn
Sarahah:onlyhyunn
So I made this shirt ➡➡
(ignore the fact that I'm wearing like 3 shirts lol)