Toggle navigation

#Bottom754,160 POSTS

Post Content
User Image master__violent__666 Posted: Nov 18, 2017 10:03 PM (UTC)
3
0 Willow
برده آنقدر قدرتمند است که هرگز هيچ کجا از خود ضعف نشان نميدهد، برده از احساسات و عواطف قوی برخوردار است و می تواند بدون نگرانی عشق و محبت را احساس و دريافت کند و آن را ابراز نمايد.برده بسيار رک، پاک و خالص، متمدن و رشد يافته و دارای قدرت شناخت و هدايت خود است، به طوری که می تواند آزادانه خود را بشناسد و با انتخاب خود، خويشتن را به طور کامل در اختيار اراده فردی ديگر قرار دهد.برده اين توانايی را دارد تا زندگی خود را در راه اعتقاد و باور خود قرار داده و به پيش ببرد، نيازها و واقعيت وجود خود را شناخته است و زندگی خويش را با آن هماهنگ نموده است، برده مشتاق است تا هر آنچه که مالک و صاحبش می خواهد را تجربه کند و در نتيجه به حقيقت دست پيدا کند و واقعيت را درک نمايد به جای اينکه مثل سايرين فقط در مورد حقيقت چيزی شنيده باشد.برده کسی است که توانسته بر خويشتن خويش پيروز شود و بفهمد که زندگی درباره او نيست بلکه درباره آن چيزهايی است که او می تواند برای دنيا انجام دهد و در اين ميان هيچ چيز ديگری اهميت ندارد.برده اين توانايی را دارد تا در همه چيز متفاوت و خاص باشد، او هرگز به چيزی کمتر از آنچه می تواند باشد راضی نميشود
ادامه دارد... #بیدیاسام#ارباب #اربابم #اسلیو #اسلیو_دختر #اسلیو_ماده #لیتل #لیتل_گرل #لیتلگرل #برده #برده_دختر #بردها #master #masters #bdsm #bdsmlifestyle #bdsmcommunity #bdsmslave #daddy #littel #littelgirl #pat #slave #slavegirl #sadism #bandagedress
#dominance  #submission #bottom #switch
User Image ultima.gram Posted: Nov 18, 2017 10:00 PM (UTC)
20
1 Normal
User Image bruhjobs Posted: Nov 18, 2017 9:59 PM (UTC)
31
3 Normal
Enjoy an intense prostate orgasm with this bead style stimulator with remote. It vibrates and targets your prostate to stimulate you until you orgasm without touching yourself.
Just apply lube, let ya boy use the remote, and prepare to cum hands-free

Follow @fleshlight4guys to pick one. Global shipping and 12 months warranty. Almost sold out, only 2 left in stock!
User Image master__violent__666 Posted: Nov 18, 2017 9:46 PM (UTC)
2
0 Normal
يک برده کامل در زندگی هرگز هيچ عمل غير اخلاقی انجام نخواهد داد، برده موجودی صادق و درستکار است که هرگز هيچ خطا و گناهی انجام نمي دهد. معيار اخلاق، صداقت و گناه برای يک برده را اربابش تعيين می کند.برده موجودی شجاع، کنجکاو و مايل به کشف چيزهای نو و جديد است، برده در حقيقت زندگی می کند و از قيد ترس ها و دروغ ها و ذهنيات و خرافات آزاد شده است، برده حقيقت را زندگی می کند و نه هيچ چيز ديگر.برده هرگز به بهانه نيازی ندارد، او از عذرخواهی و التماس و بهانه تراشی بی نياز است و به جای آن هر کاری که بايد انجام دهد و هر وظيفه اي که دارد را با دقت تمام و بی کم و کاست و بی عيب انجام می دهد.برده انتخاب کرده است تا در زندگی مطلقاً هيچ حقی برای اعتراض، خشم و عصبانيت، برای قضاوت کردن در مورد ديگران و برای نافرمانی ندارد، اين انتخاب خود او است و به طور کامل اين حقوق را از خود گرفته است.برده مشتاق است تا زندگی را زندگی کند نه اينکه آن را از دور تماشا نمايد، ترجيح می دهد تا مشاهده شود به جای اينکه تماشاگر باشد، ترجيح می دهد که مورد انتقاد قرار گيرد به جای اينکه انتقاد کند.
ادامه دارد...
#بیدیاسام#ارباب #اربابم #اسلیو #اسلیو_دختر #اسلیو_ماده #لیتل #لیتل_گرل #لیتلگرل #برده #برده_دختر #بردها #master #masters #bdsm #bdsmlifestyle #bdsmcommunity #bdsmslave #daddy #littel #littelgirl #pat #slave #slavegirl #sadism #bandagedress
#dominance  #submission #bottom #switch

Hashtags found on this page