Toggle navigation

More posts from this user

Una mica més d'història pesada. Restes de la façana de les antigues cotxeres del carrer Lutxana, ara Roc Boronat. Aquest edifici va ser un dels últims en completar l'illa, conseqüència del creixement de la Companyia General de Autobuses (CGA)
25 anyets que es diuen ràpid...