Toggle navigation

More posts from this user

bewly 6d ago
“ ธ สถิตย์ในดวงใจนิรันดร์ “ ความหมายตรงตัวเหลือเกิน.... เป็นบุญของชีวิตที่ได้เกิดบนแผ่นดินของพ่อ.... กราบแทบฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 1 ปีแล้ว....มันผ่านไปเร็วเหลือเกิน😭😭😭😭😭😭
bewly 8w ago
ในวันฝนพรำกับผู้ร่วมทริปในครั้งนี้😝😝😝💋💋💋💋
bewly 8w ago
เมื่อพ่อป้อนข้าวลูก .....
bewly 15w ago
So appreciate to work with a great person like u 😍😍😘😘😘🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻#Thankyousomuch
bewly 18w ago
Penguin gen 2 😍😊
bewly 18w ago
เดินลอดมาตั้งกะตัวนิดเดียว วันนี้ต้องย่อเข่าเล็กน้อยแล้ว 😊😌เวลามันผ่านไปไวมากจริงๆ
bewly 18w ago
U Happy > I'm Happy 😊😊😊😊