20,509,716 Posts

2min bangkokfa
Normal Bangkok Fashion and Art school
bangkokfa บรรยากาศคลาส Fashion Design 1
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนด้านนี้ เช่น การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การรีเสิร์ชข้อมูลอ้างอิง และการตีความแรงบันดาลใจมาสู่เสื้อผ้า ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้โทนสี และวิธีการทำงานในรูปแบบของคอลเลคชั่นด้วยคะ ถ้าผู้เรียนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตร Fashion Design Certificate หรือ Fashion Design Internship ได้ที่ 02.252.3370-1, 0862566777
2min

» LOG IN to write comment.

2min bangkokfa
Normal Bangkok Fashion and Art school
bangkokfa บรรยากาศคลาส Fashion Design 1
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนด้านนี้ เช่น การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การรีเสิร์ชข้อมูลอ้างอิง และการตีความแรงบันดาลใจมาสู่เสื้อผ้า ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้โทนสี และวิธีการทำงานในรูปแบบของคอลเลคชั่นด้วยคะ ถ้าผู้เรียนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตร Fashion Design Certificate หรือ Fashion Design Internship ได้ที่ 02.252.3370-1, 0862566777
2min

» LOG IN to write comment.

2min bangkokfa
Normal Bangkok Fashion and Art school
bangkokfa บรรยากาศคลาส Fashion Design 1
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนด้านนี้ เช่น การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การรีเสิร์ชข้อมูลอ้างอิง และการตีความแรงบันดาลใจมาสู่เสื้อผ้า ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้โทนสี และวิธีการทำงานในรูปแบบของคอลเลคชั่นด้วยคะ ถ้าผู้เรียนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตร Fashion Design Certificate หรือ Fashion Design Internship ได้ที่ 02.252.3370-1, 0862566777
2min

» LOG IN to write comment.

2min bangkokfa
Normal Bangkok Fashion and Art school
bangkokfa บรรยากาศคลาส Fashion Design 1
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนด้านนี้ เช่น การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การรีเสิร์ชข้อมูลอ้างอิง และการตีความแรงบันดาลใจมาสู่เสื้อผ้า ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้โทนสี และวิธีการทำงานในรูปแบบของคอลเลคชั่นด้วยคะ ถ้าผู้เรียนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตร Fashion Design Certificate หรือ Fashion Design Internship ได้ที่ 02.252.3370-1, 0862566777
2min

» LOG IN to write comment.

1min bangkokfa
Normal Bangkok Fashion and Art school
bangkokfa บรรยากาศคลาส Fashion Design 1
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนด้านนี้ เช่น การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การรีเสิร์ชข้อมูลอ้างอิง และการตีความแรงบันดาลใจมาสู่เสื้อผ้า ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้โทนสี และวิธีการทำงานในรูปแบบของคอลเลคชั่นด้วยคะ ถ้าผู้เรียนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตร Fashion Design Certificate หรือ Fashion Design Internship ได้ที่ 02.252.3370-1, 0862566777
1min

» LOG IN to write comment.

50s bangkokfa
Normal Bangkok Fashion and Art school
bangkokfa บรรยากาศคลาส Fashion Design 1
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบอาจารย์ผู้สอนจะแนะนำตั้งแต่พื้นฐานของการเรียนด้านนี้ เช่น การหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ การรีเสิร์ชข้อมูลอ้างอิง และการตีความแรงบันดาลใจมาสู่เสื้อผ้า ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้โทนสี และวิธีการทำงานในรูปแบบของคอลเลคชั่นด้วยคะ ถ้าผู้เรียนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลหลักสูตร Fashion Design Certificate หรือ Fashion Design Internship ได้ที่ 02.252.3370-1, 0862566777
50s

» LOG IN to write comment.

35s ulqudorra
Lo-fi ulqudorra

» LOG IN to write comment.

Normal Stephanie | Drawing
mainstream_step Failed -_-
Gotta redo it tomorrow..
.
#Anime #Drawing #Manga #KOn #Yui #Ritsu #Mio
43s

» LOG IN to write comment.

Normal haidong1957
Normal clairewwym