skullting ㅋㅋ카카오팬된땃진짜넘귀여워조아서이런컵을매일한잔씩삿다오고모임ㅋㅋ
我做左kakao既粉絲因為kakao啲杯真係好得意每日都要買一杯番泥草
2d

» LOG IN to write comment.

skullting 오래만에죽먹엇더니 행부함#죽#야채죽
好奈無食過粥 突然好幸福
3d

» LOG IN to write comment.

skullting 阻住哀家自拍你個死肥野😗ㅋㅋㅋ 5d

» LOG IN to write comment.

skullting 말하기선생님생일추카드립미닷 #말하기miss生日 圖片太大 cut走左一點 5d

» LOG IN to write comment.

skullting 我有壓力你有壓力未解決#스트레스#셀카 7d

» LOG IN to write comment.

skullting 눈눈눈눈눈♬雪雪♬ 1w

» LOG IN to write comment.

skullting 이란날씨가당영히양꼬치먹으러갓지롱今日好似暴雪咁既天氣當然去左食羊肉串 1w
  •   kkenhung 落住雪食羊肉串你有得你話唔jeng咩? 1w
  •   ringstar2 양꼬치자주먹는당ㅋㅋㅋ 1w
  •   skullting @ringstar2 진짜맛잇거든ㅋㅋㅋ오늘영화잘밧어? 1w
  •   skullting @kkenhung 都係既 1w
  •   ringstar2 @skullting 오늘춰소됏어ㅠㅠ다같이갈수잇을때가자구ㅠㅠ 1w
  •   skullting 헐ㅋㅋ근데도당행인거얌 오늘눈이엄청마니오고바람셈 @ringstar2 1w
  •   dami_3_ 양꼬치 나두 엊그제먹었눈뎅!! 1w
  •   skullting ㅋㅋㅋㅋ진짜짜잉 나인번주 2번먹으러갓음 남친땜에양꼬치조아졋어ㅋㅋ @dami_3_ 1w

» LOG IN to write comment.

skullting 오래만에데이트 드디어종간고사끝#커플#힝
好奈無去拍拖拖 終於考完期中考
1w

» LOG IN to write comment.

skullting 只係希望잃기 8字頭 要求五高因為死得太慘 比多十分鐘五會死架ㅠㅠ
#시험점수어떻게될까#제발#잃기#오마이거#세상에#ㅋㅋ#아무생각도없이#멍
2w

» LOG IN to write comment.

skullting ㅋㅋㅋ오빠왜티비에서나왓더?헿헷ㅋㅋ愈望愈似樣 2w

» LOG IN to write comment.

  •   skullting 叫我拎野自己睇衫既男朋友→_→ 내가무슨말을햇는지모르찡하하 @zhentaai 2w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

skullting 회식 3w

» LOG IN to write comment.

skullting 300일이됏당ㅋㅋ항상옆에잇어줘서 거마엄 평생사랑하쟝힝 300日 1mon

» LOG IN to write comment.

skullting 陪我行街變左陪我買野~ 2mon

» LOG IN to write comment.

skullting 無見一排 依然是智障 2mon

» LOG IN to write comment.

skullting 이미보고싶엉ㅠㅠ밥잘먹고잇낭 힝 모하고잇찡? @zhentaai 2mon

» LOG IN to write comment.

skullting 出發機場한국안뇽 13일날에만낭~ㅋㅋ #인천으로가는중#홍콩들어가#한국 2mon

» LOG IN to write comment.

skullting 下星期一番香港改左係韓國讀一年 담주월욜에홍콩에들어갈거임짐한국에서일년동안있을거라고정햇엉 2mon

» LOG IN to write comment.

skullting 下雪雪 2mon

» LOG IN to write comment.