PauBru
4mon / Normal
PauBru
6mon / Normal
PauBru
7mon / Normal
PauBru
9mon / Normal
PauBru
9mon / Normal
PauBru
11mon / X-Pro II
PauBru
1y / Normal
PauBru
1y / Normal
PauBru
1y / Hudson
PauBru
2y / Normal
PauBru
2y / Hudson
PauBru
2y / Hudson
PauBru
2y / X-Pro II
PauBru
2y / X-Pro II
PauBru
2y / Hudson
PauBru
2y / Hudson
PauBru
2y / Valencia
PauBru
2y / Earlybird
PauBru
2y / Normal
PauBru
2y / Hudson