esmatash PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) BUYURDULAR
Hazret-i Ebûbekr-i Sıddîk’ın rivâyet ettiği bazı hadîs-i şerifler: “Haramla gıdâlanan cesed, Cennete girmez.” “Yalandan sakınınız, çünkü yalanla îmân birleşmez.” “Bir kavim cihâdı (insanları Allâh’ın dinine daveti) terk ettiği müddetçe, Allah onların umûmuna belâ indirir.” “Cenâb-ı Allah, Şa’ban ayının yarısında tecellî eder, kâfir ile kalbinde kin tutanlardan başka, bütün insanları affeder.” “Müslümanlardan hiç birini asla tahkîr etme. Çünkü Müslümanların küçüğü Allah katında büyüktür.” (Deylemî) “Şeytanın şerrinden Allâh’a sığınmaktan gâfil olmayın! Siz onu görmüyorsanız da o sizden hiçbir zaman gaflet etmez.” (Deylemî)

Bir günah işleyen kul, âdâbına riâyet ederek güzel abdest alıp, iki rek’at namaz kıldıktan sonra, Allâh’a istiğfâr ederse, Allâhü Teâlâ da onun günâhlarını mağfiret eyler.” “Allâh’dan âfiyet isteyiniz” “Bana çok salevât-ı şerîfe getirin. Çünkü ümmetimden biri bana salevât getirirse Cenâb-ı Hakk’ın kabrimde vazifelendirdiği melek: ‘filân oğlu filân şu an sana salavât getirdi, der.” (Deylemî) “Allâh yolunda ayakları tozlanan kimsenin ayaklarını, Cenâb-ı Hak Cehenneme haram kılar.” (Bezzâr) “Hesâba çekilmeden Cennet’e girecek olan yetmiş bin kişi ile ihsân olundum.” (Müsned-i İmâm Ahmed) “Hz. Mûsâ Rabbine, ‘ölüm musibeti ile karşılaşan kimseyi tâziye edenin mükâfatı nedir?’ diye sordu. Cenâb-ı Hak: ‘Onu -Arşımın- gölgesinde gölgelendiririm’ buyurdu” “Allâh’ın kendisini Cehennem azâbından kurtarmasını ve (arşının) gölgesinde barındırmasını arzu eden kimse, mü’minlere karşı katı kalpli olmasın, bilâkis onlara merhametli olsun.” “Allâhü Zü’l-Celâl: ‘Eğer sizler rahmetimi istiyorsanız, mahlûkatıma merhamet edin’ buyurdu.” (Deylemî)
4d

» LOG IN to write comment.

esmatash ---Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ebû Hüreyre'ye buyurdu ki: "Ey Eba Hüreyre, ehline namazı emret. Şüphesiz Allah (c.c.) beklemediğin bir cihetten sana rızık gönderir. "Bunun delili şu ayet-i kerimedir: "Ey Resulüm, ehline ve ümmetine namazı emret. Kendin de ona sebat ile devam eyle. Biz senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva sahiplerinindir." (Sure-i Taha, 132) Ata el-Horasani der ki: yeryüzünün her hangi bir bölgesinde Allah'a secde eden hiçbir kul yoktur ki; kıyamet gününde, o yer , ona şehadet etmesin ve öldüğü gün ağlamasın. 4d

» LOG IN to write comment.

esmatash _____ Cebrail (a.s.) Peygamber Efendimize (a.s.v.) geldi ve dedi: "Ey muhammed! Allah, namazı terk edenin orucunu, sadakasını, haccını, amelini ve zekatını kabul etmiyor. Namazı kasten terk eden Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Kuran'da lanetlenmiştir. Namazı terk edenin üzerine her gün ve gece bin lanet ve gazap iner. Melekler onu yedi kat semadan lanetler. Ya Muhammed namazı terk edenin senden yana nasibi yoktur, şefaatine nail olamaz. O senin ümmetinden de değildir. Ya Muhammed! Namazı terk eden kimse hastalandığında ziyaret olunmaz, cenazesine gidilmez, selam verilmez, onunla yenilmez-içilmez, arkadaşlık edilmez oturulmaz, onun dini de yoktur. Ona emanet olunmaz, onun Allah'ın rahmetinden nasibi de yoktur. O cehennemin dibinde münafıklarla beraberdir. Namazı terk edenin azabı iki misli arttırılır. Kıyamet güne elleri boynunda kelepçeli olarak gelir. Melekler ona vururlar, cehennemin kapıları açılır, ok gibi oradan içeri girer de cehennemin dibinde Karun ve Haman'ın yanına tepesi üstü düşer. Namazı terk eden kimseye, ağzına kaldırdığı lokma der ki: Allah sana lanet etsin, ey Allah'ın düşmanı! Onun rızkını yiyorsun da farzlarını eda etmiyorsun. Namazı terk eden kimseden vücudundaki elbise kurtulmak ister ve der ki: Şayet rabbim beni senin emrinin altına vermeseydi senden kaçardım. Namazı terk eden, evinden çıkınca ev der ki: Allah sana seferinde dost olmasın, senin izinden kimse gelmesin ve ehline de sağ salim meyesin. Namazı terk eden, hayatında da öldükten sonra lanetlenmiştir. Namazı (inkaren) terk eden Yahudi olarak ölür, Hıristiyan olarak haşrolur (yargılanır)." 5d

» LOG IN to write comment.

esmatash —— "Şüphesiz namaz, dinin direğidir. Kim onu dosdoğru kılarsa dinini ayakta tutmuş ve kim onu terk ederse dinini yıkmış olur." musibetlerin en büyüğü, kabahatlerin ve ayıpların en kötüsü, namazı hafife almak, cuma namazını ve cemaati terk etmektir. Öyle ki, Allah (c.c.) namaz ile dereceleri yükseltmiş. kötülükleri örtmüştür. Yer ve gök ehli o namazla Allah'a kulluk ederler. Namazı hiç bir Müslüman terk etmez ve dünyası onu namazdan alıkoymaz. Ancak şekavet'i çok olan, günahı büyük olan, ticaretinde zarar eden ve bu zarardan pişmanlık duymayanlar müstesnâ... Namazı ter eden kimse Allah'ın gazabına uğramıştır ve (inkar ederek terk eden) İslam'ın dışında ölür. Cehennem onun barınağı kızgın ateş onun azap yeri ve son durağıdır. O, Allah katında lanetlenmiştir. Onun yerinden ve göğünden kovulmuştur. —Hz. Ali (r.a.) rivayet olunmuştur: Resûlullah'ın (s.a.v.) şöyle dediğini işittim:"Namazı terk eden, onu kılmayan mü'min kullar için Allah (c.c.) alnına -Bu Allah'ın rahmetinden çıkmıştır- yazar. Ben ondan beriyim. Kul bir farzı terk ederse ismi cehennem kapısına yazılır." 5d

» LOG IN to write comment.

esmatash PEYGAMBERİMİZ’İN (S.A.V.) MERHAMETİ
Hazret-i Âişe vâlidemiz bir gün Resûlullâh Efendimiz’e (s.a.v.) “Yâ Resûlallâh! Sana Uhud gazasının yapıldığı günden daha şiddetli, daha zor bir gün erişti mi? diye sordu. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

Yâ Âişe! Senin kavmin (Kureyş)den gelen birçok zorluklarla karşılaştım. Fakat onlardan Akabe günü karşılaştığım vaziyet hepsinden daha şiddetli idi. Ben (Kureyş’ten gördüğüm ezâ üzerine Tâif’e gidip) hayatımın korunmasını, himayesine almasını (Tâifli) İbn-i Abd-i Yâlîl’e teklif ettiğim zaman dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve hayret içinde geri (Mekke’ye) dönmüştüm. Karn-i Seâlib mevkiine gelince burada başımı kaldırıp (semâya) baktığımda bir bulutun beni gölgelendirmekte olduğunu gördüm. Buluta (dikkatle) baktığımda bunun içinde Cebrâil (a.s.)’in bulunduğunu gördüm. Cebrâil bana: “Yâ Muhammed! Allah, kavminin senin hakkındaki dediklerini muhakkak işitti, seni korumadıklarına da vâkıf oldu. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi (emrine âmâdedir), kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin!” dedi. Bunun üzerine dağlar meleği selâm verdi ve:

Yâ Muhammed! Sen ne dilersen emrine hazırım: Eğer (Ebû Kubeys ile Kayakan denilen) şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine çökerek birbirine kavuşmasını (ve müşrikleri tamamıyla ezmesini) istersen onu da emret!” dedi. Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem de: (Hayır, onu istemem.) Ben Cenâb-ı Hakk’ın, bu müşriklerin neslinden yalnız Allâh’a ibâdet edecek ve Allâh’a hiç bir şeyi ortak koşmayacak bir nesil meydana çıkarmasını isterim.” buyurdular.
1w

» LOG IN to write comment.

esmatash ______ Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: "Fâtihâ sûresi her derde şifadır." (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu 's-Sağîr) 1w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

esmatash ___~~~"Kişi, hep sıhhat ve selamette olsa idi, bu ikisi onun helakı için kâfi gelirdi." (İ.Asakir) ...
~~~"Mümin, keler deliğine saklansa, ona, eza edecek biri musallat olur." (Beyhaki)..
~~~"Dünya, (cennetteki nimetlerin yanında) mümine zindandır." (Müslim)
1w

» LOG IN to write comment.

esmatash 🕋 2w

» LOG IN to write comment.

esmatash Mekke Tayyif arası🌩🌧#makkah#mekke#taif#tayyif 2w

» LOG IN to write comment.

esmatash Medine i münevvere de mekkede seller den dolayı okullar tatil 2w

» LOG IN to write comment.

esmatash ______BÂYEZÎD-İ BESTÂMÎ (K.S.) VE OĞLU
Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruh) hazretleri gece teheccüde kalkmıştı. Küçük çocuğunun da kalktığını gördü. Gece soğuktu. Uykusuzluk ona zahmet vereceği için şefkatle: “Ey oğul, gece uzun, sen uyu.” “Ya siz niçin kalktınız?” “Ey oğul, Rabbim bana kalkıp namaz kılmamı emretti.” “Ben Allâhü Teâlâ’nın ‘Muhakkak Rabbin biliyor ki sen muhakkak gece üçte ikisine yakın ve yarısı ve üçte birinde kalkıyorsun, beraberindekilerden bir topluluk da kalkıyor…’ (Müzzemmil sûresi, 20.) âyet-i celîlesini ezberledim. Bu âyet-i celîlede Resûlullâh Efendimizle birlikte gece namaza kalkanlar kimlerdir?” “Ey oğul, Onlar Resûlullâh Efendimizin (s.a.v.) Ashâbıdır.” “Öyleyse sen de beni Allâhü Teâlâ’ya ibâdette seninle beraber olmaktan mahrum etme.” “Ey oğul, sen henüz bâliğ (ibadet ile mükellef) olmadın.” “Ey Babacığım! Annemi ateşi yakarken gördüm. Önce küçük odun parçalarını tutuşturuyordu. Ben eğer itaati terk edersem Allâhü Teâlâ’nın büyükleri yakmadan önce bizden başlamasından korkarım.” Hz. Bâyezîd-i Bestâmî’nin gözleri yaşardı ve: “Ey oğul, kalkabilirsin. Sen Allâh’a ibâdete babandan daha lâyıksın” dedi.
2w
  •   hatcik80 2w
  •   nesrinciftcioglu Allah razı olsun BAYILDIM 🏼 @esmatash 2w
  •   fatmaayten Çok güzeldi, Allah razı olsun 2w
  •   gulfemcan Ayy tuylerim diken diken oldu harika ablacim @esmatash 2w
  •   valideatikkizi Allahım nasıl güzel bir iman Rabbim bizide evlatlarımıza güzel örnek eylesin inş2w
  •   nezaketsalihh Ogluma okutucam bunu günlerdir dil doküyorum namax kılma konusunda nerden başlıcamı bilemiyodum guzel bi tevafuk oldu 2w

» LOG IN to write comment.

esmatash “Ümmetim dünyaya fazla değer verdikleri zaman, onlardan İslâm’ın heybeti kalkar.”
(Hadîs-i Şerîf, Kenzü’l-Ummâl)
2w

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

esmatash HALÎFE ABDÜLMELİK BİN MERVÂN

Emevî halifesi Abdülmelik bin Mervan, halife olmadan önce de abid ve dinin emirlerine çok bağlı bir zat idi. Âlimlerin derslerine devam eder ve fıkıh öğrenirdi. Hz. Muâviye onu Medîne-i Münevvere’ye vâli tayin etmişti.

Bir gün gayet beliğ bir hutbe okudu. Sonra ağlayarak dedi ki:

Yâ Rabbi, muhakkak benim günahlarım büyüktür. Lâkin senin affının en azı bile onlardan daha büyüktür. Az affınla çok olan günahlarımı sil.

Bu sözleri Hasan-ı Basrî’ye (rh.) ulaşınca ağladı ve: “Eğer altın ile yazılacak bir söz varsa işte bunlar yazılır” dedi.

Vefat edeceği vakit beni yüksek bir yere kaldırınız dedi. Emri yerine getirildi. Bu sırada bir tatlı rüzgâr esti. Dedi ki: “Ey dünya, seni ne güzel biliriz! Hâlbuki senin uzunun kısa, çoğun kıymetsizdir. Biz ise sende tamamıyla aldanmış bulunuyoruz.” (Vesâya’l-ulemâ inde huzûri’l-mevt, Rib‘î)
2w

» LOG IN to write comment.

esmatash BİR ÖLÜNÜN SON ANLARI
Mümin kul, ölüm yastığına baş koyduğu vakit Rahmân tarafından bir nidâ gelip buyurulur ki: “Ey ölüm meleği, bu hastayı pek tazyik etme, rahat olsun.

Böylece ruhu dizlerine, göbeğine ve göğsüne gelinceye kadar bu rahatlık devam eder. Ruh boğazına gelince el ele ve göz göze ve diğer azalar ta kıyamete kadar bir daha karşılaşamayacaklarını birbirlerine haber verip veda ederler.

Ve ruh bunca müddet bulunduğu cesedden vedalaşıp ayrılır. Sonra semadan bir nida gelir: Ey Âdemoğlu! Şimdi dünya mı seni terk ediyor, yoksa sen mi dünyayı terk ediyorsun? Şimdi malın seni koruyabiliyor mu, yoksa sen onu muhafaza edebiliyor musun? Şimdi dünyadaki makamın, mevkiin seni mi kurtarıyor, yoksa sen onu mu kurtarıyorsun? Şimdi sen mi dünyaya galip olup onu yok ettin, yoksa o sana galip olup seni zillet toprağına mı attı? Yazık... Hastanın dili tutulduğu vakit yanına dört melek gelir:

Birincisi selam verip: “Ben senin yiyeceklerine Allah tarafından memur idim. Bugün dünyayı doğudan batıya dolaştım, senin rızkından bir lokma bile bulamadım, bitmiş” der.

İkincisi selam verip: “Ben senin içeceklerine memur idim. Bugün cihânı dolaştım, senin rızkından bir damla bile su kalmamış” der.

Üçüncüsü selam verip: “Ben senin nefesine memur idim. Şimdi yeryüzünü aradım, senin için bir nefes dahi kalmamıştır” der.

Dördüncüsü selam verip: “Ben senin ömrüne memur idim. Bugün senin ömür müddetinden asla bir şey kalmadı” der.

Bundan sonra Kirâmen-Kâtibîn melekleri teşrif edip selamdan sonra: “Ey Allâh’ın kulu, biz Allâh tarafından senin işlediğin hayır ve şerri yazmaya memur idik” der ve yazılı bir defter verirler. Ve, “İşte bu amel defterin, oku” derler.

Kul pişmanlığından gözlerinden yaşlar dökerek utancından amel defterini okumaktan çekinir ve yüzünü gâh sağ, gâh sol tarafına çevirir. Sonra o melekler de bu kulu müjdeleyip giderler.

Allâh’ım ölüm uyandırmadan sen bizi uyandır. (Düreru’l-Hisân, Süyûtî)
3w

» LOG IN to write comment.

esmatash سEN GÜZEL ALTI ŞEY

En güzel şu altı şey: ‘İlim, adâlet, cömertlik, tevbe, sabır ve hayâ’ altı şeyde daha güzeldir:

İlim, amelle birlikte güzeldir.

Adâlet, sultanda güzeldir.

Cömertlik, zenginde güzeldir.

Tevbe, gençlerde daha güzeldir.

Sabır, fakirlerde güzeldir.

Hayâ, kadınlarda daha güzeldir.

İlimsiz amel, çatısı olmayan ev gibidir.

Adâletsiz sultan, suyu olmayan kuyu gibidir.

Cömert olmayan zengin, yağmur yağdırmayan bulut gibidir.

Tevbe etmeyen genç, meyvesiz ağaç gibidir.

Sabrı olmayan fakir, ışığı olmayan kandil gibidir.

Hayâsız (arsız) kadın tuzsuz yemek gibidir. (Ruhu’l-beyân)
3w

» LOG IN to write comment.

esmatash _______Efendimiz'den(s.a.v)den Sonra Cebrail'in (a.s) Yeryüzüne İnmesi

Peygamber efendimiz: "Cebrâil'e sordum, benden sonra bir daha yeryüzüne inecek misin? Cevaben dedi ki: Evet on defa daha ineceğim ve her gelişimde bir şeyi kaldıracağım.

İlk inişimde yeryüzünden bereketi kaldıracağım
İkinci inişimde insanların kalplerinden merhameti kaldıracağım

Üçüncü inişimde insanların kalplerinde sevgiyi kaldıracağı

Dördüncü inişimde hayâyı kaldıracağım
Beşinci inişimde adâleti kaldıracağım

Altıncı inişimde fakirlerden sabrı kaldıracağım

Yedinci inişimde zenginlerden cömertliği kaldıracağım

Sekizinci inişimde Âlimlerden ameli kaldıracağım

Dokuzuncu inişimde yeryüzünden Kurân-ı Kerim'i kaldıracağım

Son inişimde imânı alıp gideceğim.

Tenbîhul Gafilin
Abdüllatif s:247
Hz Allah İmandan ve Kur'andan ayırmasın Hayırlı sağlıklı uzun ömür son nefes dahil iman hayirli ölümler nasip etsin Sahip olduklarımıza şükretmeyi bilen kaybettiklerimiz için de isyan etmeyen kullarından olmamızı nasip et yarabbi (amin)
3w

» LOG IN to write comment.

esmatash MESCİD-İ AKSA’NIN FAZİLETİ

Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal sayılan Harem Mescitlerinin üçüncüsüdür. Mescid-i Aksa Müslümanların kıblesi olarak, Hicretten sonra on altı, on yedi aya kadar sürmüştür. Filistin toprakları içerisinde ve Kudüs şehrinde bulunmaktadır. Mescid-i Aksa’nın ilk ismi, Arapça “ Beytü’l Makdis “, yani “ Kutsal ev” demektir.
Yüce Allah (cc) Kur’anı-ı Kerimde “Mescid-i Aksa” dan adıyla bahsetmekte ve bu Mescidin etrafının mübarek kılındığını bildirmektedir. Bu konuda İsra suresinin 1. Ayetinde şöyle buyrulmaktadır:
1- “Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” İsra su. 1.
Bu ayette kastedilen mescidin Kudüs’teki Mescid-i Aksa olduğu konusunda Bütün İslam Müfessirleri ittifak etmişlerdir. Nevevi,III, 327. Kur’an-ı Kerim de “mabed” diye söz edilen bina Beyt-i Makdis olarak adlandırılırdı. Peygamber (sav)in Miraç’a çıkarken ziyaret ettiği mekânın bu Beyt-i Makdis olduğu ünlü müfessirler tarafından dile getirilmektedir. Nitekim meşhur İsra hadisinde Peygamber (sav) Efendimiz: “Burak’a bindim. Kudüs’teki Beytu’l-Makdis’e vardım..” diye söz etmektedir. (Buhari, B.Halk,6; Müslim, İman,259; Nesai, Salat,10; Tirmizi,Tefsir, 2/17.)
Kudüs şehri, bütün kutsal dinlerde kutsal sayılan bir şehirdir. Bunun en önemli sebebi de Yüce Allah tarafından hidayet rehberi olarak görevlendirilen Peygamberlerin birçoğunun Kudüs’te yaşamış veya hayatının bir bölümünün bu şehirde geçirmiş olmalarındandır. Bu Peygamberlerin Mabet olarak kullandıkları mekânlar (Mescitler) de Kudüs şehrindedir.
Kudüs ve çevresinin mübarek kılındığında dair diğer ayetler şunlardır.
2- “Bir zamanlar Musa, kavmine şöyle demişti: … Ey kavmim! Allah’ın size lütfettiği nimetini hatırlayın..Ey kavmim! Allah’ın size (vatan olarak) yazdığı mukaddes toprağa girin..” Maide su.20-21.
Burada sözü edilen mukaddes toprak, Kudüs ve çevresi, yani Filistin topraklarıdır.
4w

» LOG IN to write comment.