choose_love Choose love part2:بعد از اين که از کلاس اومديم بيرون سلنا بچه ها رفتن کافه منم فتم بعدا ميام رفتم تا از کمدم يه کتاب بردارم وقتي برداشتم رفتم تابزارمش تو کلاس که هري رو ديدم هول شدمو پام ليز خورد نزديک بود با مخ بيام زمين گه هري دستم گرفتو بلندم کرد و با خنده گفت بيشتر مواضب باش بعد منم رفتم تا كيفمو مرتب کنم که به هري گفتم :من مي خوام برم کافه تو هم مي يايي
هري:اوم....البته!!
باهم رفتيم كافه
وقتي چشمم به سلنا خورد دست هري رو کشيدم و گفتم نظرت چيه قبلش بريم.....سينما!
هري:چرا که نه!!!
وقتي رسيديم سينما سلنا زنگ زد گوشي رو برداشتم
سلنا:خاک تو سر پسر نديددت کدوم گوري رفتي ؟؟
من:ااا سلام.....سلنا... خب من با يکي از دوستام اومدم سينما
سلنا:آهان يهو شد يکي از دوستات ديگه پاشو برو خونه تا منم بيام!!
من:آره چه فکر خوبي پس منو هري بعد از فيلم بر مي گرديم کافه تو و بچه ها هم بياين!!!
سلنا:چي تو بي.......
من:باشه پس مي بينمت باي باي.
هري:خب تيلور اهل فيلم ترسناک هستي ؟؟ واي چرا بايد انقدر بدبخت باشم من خيلي از فيلم ترسناک مي ترسم ولي نمي خوام ناراحتش کنم
من:آره من ميميرم براي اين فيلم ها بعدش هري بهم گفت البته اين فيلمه خيلي حال به هم زنه تا ترسناک ولي نظر تو مهمه مي خواي اينو ببينيم؟
من:آره چرا که نه
وفتي رفتيم تو نشستيمو پوفيلا خورديم
يا حضرت فيل اين چه فيلميه؟؟؟؟؟
فيلم خيلي وحشت ناک و حال به حمزن بود که من وستش حالم به هم خورد و رفتم تو دست شويي و گلاب به روتو بالا آوردم
هري سري اومد در دست شويي و و ازم پرسيد:تيلور خوبي نکنه به خواطر فيلم اين جوري شدي ؟؟
منم گفتم:نه......نه.......خب........ خوراکي ها........اوم فکر کنم مسموم شدم !!!!!
با خودم گفتم مسموم آخه چه چاخاني بالا تر از اين بعد اومدن بيرن و الکي اداي مريضي رو دراوردم تا ضايع نشم هري هم سري گفت بايد بريم دکتر
يا خدا من غلط کرد بعد بهش گفتم :نه نه من خوبم
هري گفت پس بزار زنگ بزنم به سلنا گوشيتو بهم مي دي؟
خب چيکار کنم دادم ديگه
هري الو سلنا منو.........
سلنا:الو تيلور خر تو کدوم..........اه سلام هري چي شده؟
_حال تيلور بد شده من مي برمش خونتون تو هم بيا اونجا
2mon

» LOG IN to write comment.

choose_love Choose love part1:
با صداي زنگ ساعت پاشدم و تيلور بيدارکردم مثل گاو نه مثل خر شايدم تمساح يا..... بخيال اصلا آدم. مثل يک آدم نفهم پريدم روشو بيدارش کردم اونم با اعصبانيت پاشد و گفت مگه مرض داري!
منم باخنده بهش گفتم : ببخشيد آخه خودت گفتي ٦:٣٠ بيدارت کنم
تيلور نگاهي به ساعت کرد و سري حاضر شد ودست منو کشيد (بدون خوردن صبحانه) بااتوبوس رفتيم دانشگاه و تيلور با سرعت رفت تا بشينه روي صندلي معروف رديف دوم،که ديد پره!بدبخت دلم براش کباب شد نه فکر کنم بيکن شد شايدم جوجه کباب ولي من همبرگرو بيشتر دوست دارم پس دلم براش همبرگرشد آقاقضيه ي اين صندلي اينه که هري استايلز هميشه سمت راست اين صندلي مي شينه در باز شدو هري وارد کلاس شد و اومد پيش،تيلورو گفت :ميشه اينجا بشينم ؟در عرض دو ثانيه فکه کله کلاس افتاد رو زمين ،من که ديدم تيلور غرق در عشقه و متسفانه شنا در عشق هم بلد نيست پاشو عين گوشت کوب لگد کردم و گفت چي حتما حتما
بعد دمي و آريانا وکارا رسيدن و نشستن پشت ما کنارشونم ليامو لويي نشستن کناره منم زين نشستو کنار اونم نايلو کنار اونم بريتنيو کناره اونم.... اه کف کردم اصلا به شما چه!!
3mon
  •   choose_love خلاصه زين که کنار من نشسته بود بهم زدو گفت:چي رو از دست دادم گفتم :غرق شدن سيندرلا تو اقيانوس عشقو
    بعدش مداد تيلور افتاد و هم تيلور و هم هري دولا شدنو سرشون خورد بهم منو بقيه داشتيم منفجر مي شديم سرخ شده بوديم عين چي،چي؟ فکر کنم گيلاس شايدم توت فرنگي!خلاصه. خدمونو نگه داشته بوديم که يه هو زين نايل ترکيد و زدن زير خنده که با صداي خنده ي اونا تيلور و هري بلند شدنو هري مداد تيلورو بهش داد بعد منم محکم با آرنج زدم تو دل زين دمي هم از پشته نايل زد تو سرش بعد ساکت شدن! زنگ که خورد منو تيلور و.... (کارا،دمي،آريانا،پسرا)اومديم بيرون همه رفايم کافه اما تيلور گفت من بعدا ميام 3mon
  •   choose_love نظرتون برام مهمه 2mon

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.